Pojištění pro podnikatele

Ve všedních dnech živnostníků a podnikatelů běží většinou vše hladce, ale kvalitní výsledky podniku nejsou závislé pouze na dobré práci a hospodaření. Nepředvídatelné události způsobené například vznikem požáru, vichřicí nebo krádeží, mohou zapříčinit zastavení činnosti Vašeho podniku, a tím i ohrožení celé jeho existence.

Článek sponzoruje server financ.cz, peníze, pojištění a další témata týkající se Vašich financí.

Pro Vaši jistotu nabízí řada pojišťoven pojištění pro podnikatele v různých obměnách, několik příkladů uvádíme níže.

Pojištění nemovitých věcí, souboru movitých věcí, skla, elektroniky, strojů a strojních zařízení. To znamená celý komplex majetku, jež slouží k Vaší podnikatelské činnosti.

Pojistit si můžete tato rizika:

Pojištění pro případ požáru

Pojištěný získává pojistnou ochranu pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, úderem blesku, výbuchem, zřícením nebo nárazem letadla, náraz vozidla, kouřem, aerodynamickým třeskem.

Pojištění pro případ poškození vodou z vodovodního potrubí

Pojistné krytí se vztahuje na škody způsobené na pojištěném majetku vodou vytékající z přívodních nebo odpadních zařízení, vodou nebo párou unikající z topných systémů.

Pojištění pro případ poškození vichřicí

Pojištění se týká případů poškození nebo zničení věcí způsobené vichřicí, kroupami a tíhou sněhu.

Pojištění pro případ odcizení

Pojišťovna poskytne pojistné plnění, dojde-li k odcizení pojištěné věci v místě pojištění krádeží vloupáním, kdy pachatel překoná překážku chránící pojištěné věci, nebo loupeží, kdy pachatel použije násilí. Navíc jsou kryty také škody způsobené vandalstvím při vloupání nebo loupeží.

Pojištění pro případ rozbití skla

Jde o pojištění, při kterém jsou kryty škody způsobené na skle jeho rozbitím, a to tak, že pevně zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno lomem tak, že je nezbytná jeho výměna. Pojišťuje se stavební sklo, sklo v obchodech nebo speciální skla.

Pojištění elektroniky

Jedná se o technické pojištění, které se vztahuje na elektronická zařízení pro případ poškození nebo zničení způsobené např. chybou obsluhy, mechanicky působící silou, vodou, vlhkostí, požárem, záplavami, vichřicí, krádeží, lomem skla, atd.

Pojištění strojů, strojních zařízení a přístrojů

Jde opět o technické pojištění nabízející pojistnou ochranu v případě poškození nebo zničení pojištěných strojních zařízení chybou obsluhy, úmyslným poškozením, přímým působením elektrické energie, chybou v konstrukci, výrobní vadou, implozí, přetlakem, vichřicí, mrazem, působením mechanické síly, aj.

Pojištění odpovědnosti za škody

Vám kryje riziko nenadálých finančních ztrát v důsledku Vaší povinnosti uhradit Vámi způsobené škody. Tímto pojištěním jsou rovněž kryty výdaje související se soudním projednáváním nároků. Kromě obecné odpovědnosti za škody lze podle Vašich individuálních požadavků pojistit rovněž zvláštní případy odpovědnosti, jako např. škody na věcech, škody na věcech převzatých, škody z provádění činnosti na cizích věcech, škody na věcech zaměstnanců, apod.

Výše pojistného je závislá na rozsahu pojištění, míře rizika, výši pojistných částek, regionální zóně a spoluúčasti. Pojistné lze platit také čtvrtletně a pololetně – roční platby jsou ovšem nejvýhodnější. Smlouvu lze uzavřít kdykoliv a po uplynutí ročního pojistného období je vždy automaticky prodlužována.
Napsat komentář